Letní škola mechaniky tekutin 2013

Technická univerzita v Liberci
Katedra energetických zařízení

pořádá

Letní škola mechaniky tekutin 2013

TU v Liberci, 09.09.2013 - 12.09.2013

Termíny

Účastnický poplatek

  Do 1.8.2013 Po 1.8.2013 a na místě
Studenti a zaměstnanci vysokých škol 1210 Kč
(1000 Kč + 21% DPH)
1452 Kč
(1200 Kč + 21% DPH)
Ostatní účastníci 3025 Kč
(2500 Kč + 21% DPH)
3630 Kč
(3000 Kč + 21% DPH)

Platba je možná na místě nebo bankovním převodem.
Účastnický poplatek zahrnuje pouze účast na přednáškách.
Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Kontaktní adresa

KEZ/LAMT 2013
TU Liberec
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Fax: +420 48 535 3644
Tel.: +420 48 535 3406
Tel.: +420 48 535 3411
E-mail : lamt@tul.cz
WWW: http://lamt.kez.tul.cz

Bankovní spojení

Adresa:

ČSOB, a.s.
Tř. 1. máje 18
461 78 Liberec
Czech Republic

IBAN: CZ89 0300 0000 0003 0580 6603
SWIFT: CEKOCZPP
Číslo účtu: 305806603/0300
Variabilní symbol: 29020xx
Vlastník účtu:

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1
Czech Republic

Témata přednášek

Letní škola je určena studentům vysokých škol, akademickým pracovníkům a všem odborníkům, kteří chtějí oživit staré anebo získat nové znalosti v oblasti mechaniky tekutin. Systém přednášek a seminářů tvoří průřez základy mechaniky tekutin potřebné pro vědecko-výzkumnou činnost a průmyslovou praxi. Přednášky tvoří průřez mechanikou tekutin od základních rovnic, po často diskutovanou problematiku mezních vrstev a turbulentního proudění.

Přednášky zaštiťují významní odborníci v dané problematice, kteří mají kromě neodiskutovatelných teoretických znalostí také neocenitelné pedagogické schopnosti.

Přednášky budou probíhat v českém jazyce.

Témata přednášek

Přednášející

Přednášky:

Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. pracuje v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Zabývá se experimentálním a matematickým modelováním turbulentních smykových proudění v okrajových podmínkách odpovídajících vnitřní a vnější aerodynamice, zejména vlivem struktury turbulence a drsnosti obtékaných stěn na vývoj smykových vrstev včetně přechodu z laminárního do turbulentního proudění. V současné době je výzkum zaměřen zejména na modelování proudění s přenosem tepla v lopatkových mřížích s uvažováním vlivu vnější turbulence a drsnosti stěn.

Ing. Jan Hrubý, CSc. je vedoucím oddělení Termodynamika Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Zabývá se termofyzikálními vlastnostmi látek, metastabilními stavy tekutin a nerovnovážnými fázovými přechody, zejména nukleací kapek. Je předsedou Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry a místopředsedou pracovní skupiny Termofyzikální vlastnosti v Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS).

Ing. Miloš Müller, Ph.D. působí na Katedře energetických zařízení TUL, dlouhodobě se věnuje problematice kavitace zejména interakce kavitačních bublin s povrchy těles, je autorem řady publikací zahrnujících experimentální i teoretický popis fenoménu kavitace, v poslední době se zaměřuje na popis interakcí kavitačních bublin s biologickými materiály.

RNDr. Petr Salač, CSc. vystudoval MFF UK v Praze. Nyní působí na Katedře matematiky a didaktiky matematiky TUL. Zabývá se aplikacemi tvarové optimalizace v pružnosti a úlohách na vedení tepla při chlazení lisovacích nástrojů proudícím mediem.

Semináře:

Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. působí ve funkci děkana Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na TUL. Patří k významným odborníkům v oblasti optických měřících metod.

Ing. Darina Jašíková, Ph.D. působí v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL. Její práce je zaměřena na experimentální výzkum sprejů a jejich možností pro řízení teplotních polí. Je specialistou na metody PIV, mPIV, IPI a PLIF.

Ing. Michal Kotek, Ph.D. je členem vědeckého týmu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL. Zabývá se problematikou experimentálního výzkumu netriviálních proudových problémů pomocí moderních metod laserové anemometrie a speciálními vizualizacemi vysokorychlostními kamerami.

Ing. Matěj Forman, Ph.D. vystudoval VUT v Brně, kde působil několik let jako odborný asistent v oblasti matematického modelování proudění. Dva roky pracoval jako lektor Masarykovy univerzity. Dnes pracuje ve firmě Mecas ESI. Programem OpenFOAM se zabývá již několik let, pravidelně se účastní uživatelských setkání OpenFOAMu. Liberec má rád☺

Předběžný program

09.09.2013

08:00 - 10:00 Registrace
10:00 - 10:45 Přednáška
11:00 - 11:45 Přednáška
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:15 Přednáška
14:30 - 15:15 Přednáška
15:30 - 16:15 Přednáška
16:30 - 17:15 Přednáška

10.09.2013

08:30 - 09:15 Přednáška
09:30 - 10:15 Přednáška
10:30 - 11:15 Přednáška
11:30 - 12:15 Přednáška
12:15 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:15 Přednáška
14:30 - 15:15 Přednáška
15:30 - 17:30 Semináře
19:00 - Neformální setkání

11.09.2013

08:30 - 09:15 Přednáška
09:30 - 10:15 Přednáška
10:30 - 11:15 Přednáška
11:30 - 12:15 Přednáška
12:15 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:15 Přednáška
14:30 - 15:15 Přednáška
15:30 - 16:15 Přednáška
16:30 - 17:15 Přednáška
15:30 - 16:15 Přednáška
16:30 - 17:15 Přednáška

12.09.2013

08:30 - 09:15 Přednáška
09:30 - 10:15 Přednáška
10:30 - 11:15 Přednáška
11:30 - 12:15 Přednáška
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 16:30 Semináře

Doporučená literatura

Brennen, C.E.: Cavitation and bubble dynamics. Oxford University Press.
Dostupné online http://authors.library.caltech.edu/25017/, 1995
Poling B.E., Prausnitz J.M., O'Connell J.P.: The Properties of Gases and Liquids. 5th Ed., McGraw-Hill, 2001
Příhoda J., Louda P.: Matematické modelování turbulentního proudění. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2007
Rektorys, K.: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. SNTL, Praha

Ubytování

Ubytování účastníků registrovaných do 1.9.2013 je zajištěno na kolejích TUL (Liberec-Harcov).

Cena ubytování:

Objednávka noclehů: E-mail : iva.sidova@tul.cz
(heslo do předmětu emailu LAMT, Letní škola, Letní škola mechaniky tekutin)
Telefon: 485 355 203, 606 156 281

©2011-2013 Pavel Kryštůfek | PHP 5.3.3 | Server Apache/2.2.15 (Linux/SUSE) | Nette Framework powered | Nette Framework 2.0-dev 11c9568 released on 2011-05-18